تدریس خصوصی فیزیک اول دبیرستان - دوشنبه 05 تیر 1391 - 1:47
تدریس خصوصی عربی انسانی - چهارشنبه 05 تیر 1392 - 1:46
تدریس خصوصی عربی سوم دبیرستان - دوشنبه 05 تیر 1391 - 1:46
تدریس خصوصی عربی دوم دبیرستان - دوشنبه 05 تیر 1391 - 1:45
تدریس خصوصی عربی اول دبیرستان - چهارشنبه 05 تیر 1392 - 1:45
تدریس خصوصی شیمی سوم دبیرستان - دوشنبه 05 تیر 1391 - 1:44
تدریس خصوصی شیمی دوم دبیرستان - چهارشنبه 05 تیر 1392 - 1:43
تدریس خصوصی شیمی اول دبیرستان - یکشنبه 05 تیر 1390 - 1:19
تدریس خصوصی فیزیک پیش تجربی - دوشنبه 05 تیر 1391 - 1:33
تدریس خصوصی فیزیک پیش ریاضی - چهارشنبه 05 تیر 1392 - 1:32
تدریس خصوصی جبر و احتمال - چهارشنبه 05 تیر 1392 - 1:32
تدریس خصوصی حسابان - چهارشنبه 05 تیر 1392 - 1:31
تدریس خصوصی دیفرانسیل و انتگرال - چهارشنبه 05 تیر 1392 - 1:18
تدریس خصوصی ریاضی اول دبیرستان - یکشنبه 05 تیر 1390 - 1:17
تدریس خصوصی ریاضی پیش دانشگاهی تجربی - دوشنبه 05 تیر 1391 - 1:16
تدریس خصوصی ریاضی تجربی پیش دانشگاهی - دوشنبه 05 تیر 1391 - 1:15
تدریس خصوصی ریاضی چهارم دبیرستان - چهارشنبه 05 تیر 1392 - 1:14
تدریس خصوصی علوم اول متوسطه - چهارشنبه 05 تیر 1392 - 1:12
تدریس خصوصی سوم راهنمایی - چهارشنبه 05 تیر 1392 - 1:10
تدریس خصوصی ریاضی نهم - چهارشنبه 05 تیر 1392 - 1:09
تدریس خصوصی ریاضی ششم - چهارشنبه 05 تیر 1392 - 1:08
تدریس خصوصی ریاضی ششم دبستان - چهارشنبه 05 تیر 1392 - 1:07
تدریس خصوصی ششم دبستان - چهارشنبه 05 تیر 1392 - 1:06
تدریس خصوصی ریاضی دوم دبستان - دوشنبه 05 تیر 1391 - 1:05
تدریس خصوصی دوم دبستان - چهارشنبه 05 تیر 1392 - 1:05
تدریس خصوصی ریاضی اول متوسطه - دوشنبه 05 تیر 1391 - 1:03
تدریس خصوصی هفتم - چهارشنبه 05 تیر 1392 - 1:03
تدریس خصوصی ریاضی پنجم دبستان - دوشنبه 05 تیر 1391 - 1:02
تدریس خصوصی ریاضی چهارم دبستان - دوشنبه 05 تیر 1391 - 1:01
تدریس خصوصی چهارم دبستان - چهارشنبه 05 تیر 1392 - 1:00
تدریس خصوصی اول متوسطه - پنجشنبه 05 تیر 1393 - 12:57
تدریس خصوصی اول دبیرستان - یکشنبه 05 تیر 1390 - 12:56
تدریس خصوصی ریاضی دوم دبیرستان - یکشنبه 05 تیر 1390 - 12:55
تدریس خصوصی کلاس پنجم دبستان - یکشنبه 05 تیر 1390 - 12:47
محل برگزاری کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی - شنبه 17 مهر 1389 - 3:49
شهریه هر ساعت تدریس خصوصی - سه شنبه 26 فروردین 1393 - 3:26
کلیپ آموزش حفظ کردن فرمول فیزیک - شنبه 12 آذر 1390 - 1:29
کلیپ آموزش جادویی فیزیک مکانیک دبیرستان - جمعه 24 شهریور 1391 - 1:27
کلیپ آموزش جادویی فیزیک مبحث نور و آینه ها - یکشنبه 15 آذر 1388 - 1:25
کلیپ آموزش معادله خط مماس بر منحنی - شنبه 20 آبان 1391 - 1:24
کلیپ آموزش مقاطع مخروطی - یکشنبه 26 آبان 1392 - 1:22
ویدئو آموزش فیزیک سوم - جمعه 26 شهریور 1389 - 1:20
کلیپ آموزش مثـلثـات - یکشنبه 20 تیر 1389 - 1:18
کلیپ آموزش انتگرال - شنبه 26 اسفند 1391 - 1:17
کلیپ آموزش دستگاه معادلات خطی - یکشنبه 25 مهر 1389 - 5:30
کلیپ آموزش شیمی فصل الکتروشیمی - پنجشنبه 17 اسفند 1391 - 5:28
کلیپ آموزش هندسه سال دوم دبیرستان - دوشنبه 22 آبان 1391 - 5:26
کلیپ آموزش فیزیک سال اول دبیرستان - پنجشنبه 25 آبان 1391 - 5:24
کلیپ آموزش جادویی مشتق - دوشنبه 25 شهریور 1392 - 5:20
کلیپ آموزش آشنایی با مفاهیم اولیه مشتق - چهارشنبه 25 آبان 1390 - 5:18